Vykurovanie peletami nepatrí do energií alebo len na to zabudli???

 Kompetentní hovoria o schéme zastropovania cien plynu a elektriky, ale čo so základnými a materskými školami, ktoré vykurujú svoje budovy peletami?  Žiadame, aby sa do schémy zastropovania a refundácie cien pridalo aj vykurovanie peletami!  Zalohové platby v našej ZŠ s MŠ sa zvýšili z 2280€ na 4800€ a nedoplatok je vo výške 4495€! Rovnaký problém má aj obec Rudina, s pánom starostom sme v kontakte a vec riešime....
Read More
Prvé pracovné stretnutie v CSS Kamence

Prvé pracovné stretnutie v CSS Kamence

Pani riaditeľka ma oboznámila s rozbehnutým projektom rekonštrukcie elektroinštalácie, ktorá je v nevyhovujúcom stave a prepojenia bloku A s blokom B. V prvej etape sa mal vymeniť starý výťah, ktorý už nespĺňa požiadavky bezpečnosti a pod chvíľou je potrebná jeho oprava-naposledy na sviatok Troch kráľov. Budem sa na župe dopytovať, ako je možné, že v máji 2022 schválili CSS kapitálovú investíciu v sume 150.000€ a o pár mesiacov len poslali list, že im celú sumu berú naspäť. Urobím všetko preto, aby sme peniaze opäť získali a pokračovali v rozpracovanom projekte. Ďakujeme, že sa s toľkou ochotou staráte o našich seniorov, naozaj im tam nič nechýba, pretože robíte pre nich maximum. Ďakujeme i všetkým zamestnancom. ...
Read More

Zmena grafikonu vlakov spôsobila chaos a nervozitu, preto hľadáme riešenia – 2. časť

ROKOVANIE NA SAD ŽILINAĎakujeme za množstvo pripomienok, ktoré ste nám zaslali k novým grafikonom vlakovej a prímestskej autobusovej dopravy. V pondelok a utorok prebehli úvodné rokovania s kompetentnými a sme presvedčení, že sa oplatilo ozvať. Množstvo z pripomienok aj kompetentní vnímajú ako opodstatnené a budú sa im venovať v najbližšej dobe. Na SAD nám prisľúbili , že viacero požiadaviek vedia zmeniť do dvoch mesiacov, iné do pol roka. Niektoré požiadavky preveria podľa aktuálnych dát, aby sa nestalo, že dvom ľuďom vyhovieme a dvadsiatim poškodíme. Prisľúbili riešenia:posun ranných spojov z Nesluše o pár minút, aby sa stíhal prestup na vlakpreverenie možnosti posunu ranných spojov z Lodna s nadväznosťou na vlaky v Ochodnicinedeľné spoje z Nesluše budú nadväzovať na vlakyúprava školských spojov v Ochodniciposúdenie požadovaných pridaní a posunov odchodov autobusov v Ochodnicipreverenie možnosti posunu večerných a ranných spojov z Rudinskejzabezpečenie čakania ranného autobusu z Rudinskej a stíhanie prestupu na Vajanského v smere do Žilinypreverenie možnosti zastavenia zmluvnej prepravy KIA v Rudinke na hl.ceste, poprípade...
Read More

Zmena grafikonu vlakov spôsobila chaos a nervozitu, preto hľadáme riešenia – 1. časť

Prvé naše kroky viedli na ministerstvo dopravy ohľadom možných zmien nového grafikonu, ktoré by mohli byť zapracované po zohľadnení všetkých technických možností železničnej siete.Ide o nultú etapu grafikonu, na ktorú reflektujeme pripomienky z praxe. Ministerstvo prisľúbilo, že sa bude snažiť priniesť zlepšenia pre cestujúcich, ak to bude technicky a finančne možné.Budeme Vás informovať, či sa dajú urobiť niektoré mimoriadne zmeny a v akom čase.Zajtra nás čaká rokovanie na Sad. Pôjde nám o dopasovanie autobusov k vlakom, aby sa nestalo, že napr. autobus odíde z Rudiny pred príchodom vlaku. /*! elementor - v3.10.0 - 09-01-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} NÁSLEDNÉ INFO Z MINISTERSTVA DOPRAVY KU GRAFIKONU VLAKOV Ministerstvo dopravy zajtra rokuje so ZSSK, kde preberú dôvody meškania vlakov pri nábehu grafikonu. Meškania, resp. úvodné problémy s novým GVD očakávali, pretože sú spojené so zmenou systému práce, avšak neignorujú potrebu zhodnotenia úvodných problémov ako i hľadania riešení pre ich odstránenie. Momentálne na základe prvotných zhodnotení pripravujú priority v zmenách či posilnení vlakových spojení, všetko však...
Read More

Prvé pracovné zastupiteľstvo ŽSK za nami

Práva a povinnosti krajského poslanca:Všeobecná právna úprava práv a povinností poslancov zastupiteľstva je zakotvená v zákone č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch). V zmysle § 12 odseku 1 zákona o samosprávnych krajoch je poslanec oprávnený najmä:a) predkladať zastupiteľstvu a jeho orgánom návrhy,b) interpelovať predsedu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho činnosti,c) požadovať od vedúcich (riaditeľov) právnických osôb zriadených alebo založených samosprávnym krajom vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území samosprávneho kraja, vo veciach týkajúcich sa ich podnikania,e) zúčastňovať sa na kontrolách, previerkach, vybavovaní sťažností a iných podaní, ktoré uskutočňuje zastupiteľstvo a jeho orgány,f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie.V súlade s odsekom 2 rovnakého ustanovenia je poslanec povinný najmä:a) zložiť sľub na prvom zasadnutí zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní,b) obhajovať záujmy samosprávneho kraja a jeho obyvateľov,c) zúčastňovať sa na zasadnutiach...
Read More