Vykurovanie peletami nepatrí do energií alebo len na to zabudli???

 Kompetentní hovoria o schéme zastropovania cien plynu a elektriky, ale čo so základnými a materskými školami, ktoré vykurujú svoje budovy peletami?  Žiadame, aby sa do schémy zastropovania a refundácie cien pridalo aj vykurovanie peletami!  Zalohové platby v našej ZŠ s MŠ sa zvýšili z 2280€ na 4800€ a nedoplatok je vo výške 4495€! Rovnaký problém má aj obec Rudina, s pánom starostom sme v kontakte a vec riešime....
Read More
Prvé pracovné stretnutie v CSS Kamence

Prvé pracovné stretnutie v CSS Kamence

Pani riaditeľka ma oboznámila s rozbehnutým projektom rekonštrukcie elektroinštalácie, ktorá je v nevyhovujúcom stave a prepojenia bloku A s blokom B. V prvej etape sa mal vymeniť starý výťah, ktorý už nespĺňa požiadavky bezpečnosti a pod chvíľou je potrebná jeho oprava-naposledy na sviatok Troch kráľov. Budem sa na župe dopytovať, ako je možné, že v máji 2022 schválili CSS kapitálovú investíciu v sume 150.000€ a o pár mesiacov len poslali list, že im celú sumu berú naspäť. Urobím všetko preto, aby sme peniaze opäť získali a pokračovali v rozpracovanom projekte. Ďakujeme, že sa s toľkou ochotou staráte o našich seniorov, naozaj im tam nič nechýba, pretože robíte pre nich maximum. Ďakujeme i všetkým zamestnancom. ...
Read More

Prvé pracovné zastupiteľstvo ŽSK za nami

Práva a povinnosti krajského poslanca:Všeobecná právna úprava práv a povinností poslancov zastupiteľstva je zakotvená v zákone č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch). V zmysle § 12 odseku 1 zákona o samosprávnych krajoch je poslanec oprávnený najmä:a) predkladať zastupiteľstvu a jeho orgánom návrhy,b) interpelovať predsedu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho činnosti,c) požadovať od vedúcich (riaditeľov) právnických osôb zriadených alebo založených samosprávnym krajom vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území samosprávneho kraja, vo veciach týkajúcich sa ich podnikania,e) zúčastňovať sa na kontrolách, previerkach, vybavovaní sťažností a iných podaní, ktoré uskutočňuje zastupiteľstvo a jeho orgány,f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie.V súlade s odsekom 2 rovnakého ustanovenia je poslanec povinný najmä:a) zložiť sľub na prvom zasadnutí zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní,b) obhajovať záujmy samosprávneho kraja a jeho obyvateľov,c) zúčastňovať sa na zasadnutiach...
Read More