Práva a povinnosti krajského poslanca:
Všeobecná právna úprava práv a povinností poslancov zastupiteľstva je zakotvená v zákone č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch). V zmysle § 12 odseku 1 zákona o samosprávnych krajoch je poslanec oprávnený najmä:
a) predkladať zastupiteľstvu a jeho orgánom návrhy,
b) interpelovať predsedu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho činnosti,
c) požadovať od vedúcich (riaditeľov) právnických osôb zriadených alebo založených samosprávnym krajom vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území samosprávneho kraja, vo veciach týkajúcich sa ich podnikania,
e) zúčastňovať sa na kontrolách, previerkach, vybavovaní sťažností a iných podaní, ktoré uskutočňuje zastupiteľstvo a jeho orgány,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie.
V súlade s odsekom 2 rovnakého ustanovenia je poslanec povinný najmä:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní,
b) obhajovať záujmy samosprávneho kraja a jeho obyvateľov,
c) zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
d) informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a o činnosti zastupiteľstva.
Na dnešnom zastupiteľstve sa okrem interpelácií ku grafikonu vlakov a nemocniciam schvaľovali aj komisie. Za okres Kysucké Nové Mesto som bola zvolená ako členka komisie zdravotníctva a komisie sociálnej pomoci a rodiny.
Prikladám svoj pracovný email: Alena.Dudekova@poslaneczsk.sk